חשיבותה של כל דקה! סיפור. 15/05/2015

"עשרים… ושתיים… דקות" – מעלעלות המילים במוחי, חוזרות ומתנגנות להן כהד מרטיט. זהו סיפור מרגש שמי שיתבונן בו וישים הדברים מול עיניו, יסתכל במבט שונה על החיים ויקבל מושגים חדשים בהכרת ערך הזמן.לגבי- סיפור זה הוא יסוד הבנת המתנה הטובה ביותר שנברא מקבל מאת בורא העולם: זמן החיים. הסיפור התרחש לפני שנים רבות, בתקופה הראשונה

מדוע לא נאמר ונתנה "ארצכם" אלא הארץ? 15/05/2015

"ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה… וישבתם לבטח בארצכם" – מדוע לא נאמר ונתנה "ארצכם" יבולה, כמו בהמשך "וישבתם לבטח בארצכם"? ובמדרש תמהו איך מוריד הקב"ה גשמים בשבת, והלא הוא מטלטל עי"ז מרשות לרשות. ומתרצים- דכל העולם הוא של הקב"ה, והכל רשות אחת היא.     אך קשה, דהלא איתא בברכות דף ל"ה. שרק כשאין ישראל

חידות לפרשת בחוקותי + תשובות 15/05/2015

חידות השבוע: א. ידוע דמת מצוה דוחה את הכל, ואף כהן גדול שאינו נטמא לאביו – נטמא למת מצוה. מי הוא זה שלא יטמא למת מצוה? ב.איך יתכן שכהן יעלה לתורה ויקראו עד רביעי? תשובה לחידה א. התוס' (בכתובות י"ז.)מביא בשם הר"ימקורביל: דאף דקבורת מת דוחה תלמוד תורה, מכל מקום גדול שימושה יותר מלימודה –

אוסף וורטים על הפסוק אם בחוקותי תלכו 15/05/2015

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו" – היה רגיל ה"חפץ חיים" להשיב לבאים אליו לדרוש ברכתו: למה תטריחו עצמכם לבא אלי, ולמה לכם לבקש ברכתי, הלא הברכות מסורות בידיכם, ככתוב "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ונתתי..". הרי לכם הברכות האמורות בתורה. לכו עסקו בתורה ושמרו מצוותיה, והחזיקו התורה ולומדיה ומובטחים אתם שתחול עליכם ברכת"ברוך

מסירות נפש לאהבת התורה – סיפור 15/05/2015

רבי יצחק קוליץ זצ"ל כתב (בהקדמה לספרו "מנחת אליהו"): למדים אנו מה"תורת כהנים"שעמל בתורה הוא רצון ה' ונחת רוח להקב"ה, החפץ שיעמלו בתורה. נאמר בגמרא (ברכות יז)"אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו" – ע"י עמל בתורהזוכה לעשות נחת רוח ליוצרו.העמלות בתורה – שורשה ויסודה אהבת התורה, כי אוהב התורה יודע ומרגיש