"ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו"-כוחה של תפילה לאחר קיום מצווה 03/09/2015

"ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו וישמע ה' את קולנו" – "וישמע ה' את תפילתנו" לא נאמר כאן, כי אם "את קולנו". מכאן, אומר ה"חפץ חיים" (על התורה) שבעת צרה צריכים לצעוק בקול, והצעקה מתקבלת. ואף שלעתים ה' נענה לתפילה רק אחרי כמה ימים, ולפעמים אפילו לאחר כמה שנים, מכל מקום הצעקה בקול בוודאי מועילה. והעיקר,

"אשת יפת תואר"-מוסר השכל והתבוננות בת זמננו 28/08/2015

"יפת תואר" – התבוננות – למלחמה יצאו רק הצדיקים, אשר אין בהם חטא. ונצייר לעצמנו את המציאות בה אותו צדיק שיצא להילחם, כשראה אשה יפת תואר במלחמה – התירה לו התורה להביאה לביתו, עם כל התנאים הכתובים בפ' יפת תואר. וננסה לתאר לעצמנו: 'ראש כולל' או 'ראש ישיבה' ידוע בשכונה יצא למלחמה, והנה – סוף סוף חוזר הוא

"כי יקח איש אישה" 28/08/2015

 איתא בגמ' קידושין ב: רבי שמעון אומר: מפני מה אמרה תורה "כי יקח איש אשה", ולא כתב 'כי תלקח אשה לאיש'? מפני שדרכו של איש לחזר על אשה, ואין דרכה של אשה לחזר על איש. משל, לאדם שאבדה לו אבידה, מי חוזר על מי, בעל אבידה מחזר על אבידתו. וב"אמרי אמת" בלקוטי יהודה כתב דלפי זה מיושב קושיית הראשונים מדוע

כוחה של מצוות הצדקה-סיפור 23/08/2015

"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ" איתא באוצר המדרשים (של"ד) מעשה בשני אנשים שהלכו בדרך, והנה לקראתם עני המבקש צדקה. אחד מהשניים נתן לעני צדקה כמבוקשו, אך רעהו סירב ליתן. המשיכו השניים בדרכם והנה מלאך המוות בא לקראתם והודיעם כי הגיעה שעתם להסתלק מהעולם, אלא שזה שנתן צדקה מאריך לו הקב"ה את שנותיו,

הלכות 9 הימים 18/07/2015

א.שטיפת רצפה – אין איסור לשטוף רצפות בתשעת הימים, אבל אין לערוך ניקוי שאינו רגיל(הגר"נ קרליץ). יש הנוהגים להקל בזה רק בערב שבת חזון (שו"ת "שלמת חיים" תש' רי"ח). ב. תיקון בגדים ישנים, כגון: כפתור או איחוי קרע מותר (חזו"א) אך לקצר או להאריך שרוול בבגד ישן אסור.  ובכלל היתר זה – גם תיקון נעליים